Splošni pogoji poslovanja družbe LMM profesional d.o.o.

1. ČLEN
Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje poslovanja družbe LMM Profesional d.o.o., IOC Zapolje I 31, 1370 Logatec (v nadaljevanju »družba«) s kupci blaga iz njenega prodajnega programa (v nadaljevanju »kupci«).
Ti splošni pogoji so obvezen sestavni del vsakega pravnega posla, ki ga sklene družba za prodajo blaga iz svojega prodajnega programa in veljajo za vse sklenjene posle, v kolikor ni za posamezni posel izrecno določeno drugače.
Ti splošni pogoji izključujejo veljavo vseh splošnih pogojev druge pogodbene stranke, v kolikor ni izrecno pisno dogovorjeno drugače.

2. ČLEN
Družba izroča kupcem blago na podlagi prejetih naročil. Izročeno blago ostane last družbe do plačila celotne kupnine. Kupec do plačila celotne kupnine blaga ne sme odtujiti ali uporabiti tako, da bi postal za družbo nedosegljiv, ali bi bil dosegljiv zgolj z nesorazmernimi napori, stroški ali izgubo vrednosti.
Družba obdrži lastništvo nad blagom do celotnega plačila, kar vključuje tudi obveznosti iz prejšnjih dobav. Dokler kupec in vse povezane osebe, kot jih določa veljavna zakonodaja, vključno z davčnimi in korporacijskimi predpisi, ne poravnajo svojih obveznosti iz prejšnjih poslov z družbo, le-ta ni dolžna izročiti blaga.

V primeru neplačila lahko družba kadarkoli vzame nazaj neplačano blago, pri čemer se kupec vse do polnega plačila smatra kot imetnik, ki izvršuje posest za družbo.

3. ČLEN
Ob oddaji naročila se družba zaveže, da bo blago dobavljeno v roku, ki je bil dogovorjen. Družba ne prevzema odgovornosti za posledice morebitne zamude, če ta ni posledica izključno njene krivde.

4. ČLEN
Blago, dobavni roki, roki plačila in morebitni popusti se dogovorijo ob oddaji naročila. Ustni dogovori za družbo niso zavezujoči.

5. ČLEN
Družba zagotavlja pregled blaga, skladno s specifikacijo proizvajalca. Dogovori o posebnih lastnostih blaga so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki

6. ČLEN
Morebitne reklamacije glede količin je kupec dolžan podati najkasneje naslednji delovni dan, reklamacije zaradi stvarnih napak pa v roku 8 dni od prejema blaga . Za trenutek reklamacije se šteje tisti trenutek, v katerem prejme družba pisno reklamacijo ali je bil opravljen prvi dokazljiv poizkus vročitve reklamacije v pisni obliki. Če kupec v tem roku ne obvesti družbe o morebitni napaki, se blago šteje za ustrezno prevzeto, in odgovornost družbe za napake v blagu ugasne. Reklamacije v zvezi z morebitnimi odstopanji od naročenih količin ali poškodbami na prejetih artiklih bomo obravnavali v obdobju 8 dni od datuma prejema blaga. Svoje pripombe in ugotovitve nam sporočite pisno po elektronski pošti na naslov reklamacije@lmmpro.si.

7. ČLEN
Družba lahko poslovne podatke o kupcu (naslov, telefonska številka, elektronski naslov in druge podatke), ki jih pridobi zaradi sklenitve ali izvršitve posla, uporablja za izvršitev konkretnega posla, za promocijske aktivnosti družbe ter z njo povezanih oseb in za druge potrebe njenega poslovanja, kjer bi bila potrebna obdelava teh podatkov ali njihova uporaba za komunikacijo s kupcem, ob spoštovanju določil, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Šteje se, da je kupec z oddajo naročila podal izrecno soglasje za tovrstno uporabo podatkov, ki velja vse do preklica v pisni ali drugi, zakonsko določeni, obliki.
V primeru, da posreduje kupec družbi za izvršitev posla osebne podatke posameznika, kupec jamči, da ima ustrezno podlago oz. soglasje take osebe za posredovanje podatkov ter za uporabo podatkov skladno z določili predhodnega odstavka. Kupec se zavezuje družbi sporočiti vsako dejstvo, ki bi zahtevalo spremembo ali prenehanje uporabe takega podatka.

8. ČLEN
Kupec je dolžan plačati prejeti račun najkasneje na dan zapadlosti, kot je naveden na računu. V primeru morebitnih ugovorov lahko kupec računu ugovarja najkasneje v roku 8 dni po njegovem prejemu, tako da družbi v tem roku izroči pisni ugovor. V ugovoru je potrebno natančno opredeliti znesek, ki mu kupec ugovarja, razloge za ugovor in po mnenju kupca pravilen znesek računa. Ugovor, ki ne vsebuje navedenih sestavin, se šteje za neutemeljen.

Kupec je dolžan plačati nesporni del računa v roku, navedenem na samem računu. Če ni izkazano drugače, se šteje, da je kupec račun prejel najkasneje naslednji dan po njegovi izdaji.

9. ČLEN
V primeru zamude s plačilom ali neupravičene zavrnitve računa se bodo zaračunale zakonske zamudne obresti ter stroški izvensodne izterjave. Če je zakonom določen pavšalni znesek za povračilo stroškov izvensodne izterjave, bo ta znesek uporabljen za vsak posamezni račun, ki ni bil v celoti plačan pravočasno, ne glede na dejanske stroške izvensodne izterjave.
V primeru, da bi bili dejanski stroški izvensodne izterjave višji od že določenega pavšalnega zneska, bo družba upravičena do povračila razlike do dejanskih stroškov izvensodne izterjave.

10. ČLEN
Za vse spore iz sklenjenih pogodb ter prejetih naročil je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. ČLEN
Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejema, kot je naveden spodaj dalje. Spremembe teh splošnih pogojev so mogoče zgolj v pisni obliki. Spremenjeni splošni pogoji veljajo za vse posle, sklenjene od dneva spremembe splošnih pogojev dalje.

Logatec, 1. 2. 2024