Pravilnik o zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

V podjetju LMM PROFESIONAL d.o.o., IOC Zapolje I 31, 1370 Logatec, Slovenija spoštujemo zaupnost podatkov svojih strank, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno ter skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

S politiko zasebnosti želimo podati informacije, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru, da imate v zvezi z obdelavo podatkov kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujete na sedež družbe ali na elektronski naslov info@lmmpro.si.

Splošno

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov je upravljavec vaših osebnih podatkov podjetje LMM PROFESIONAL d.o.o., IOC Zapolje I 31, 1370 Logatec.

2.    POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V podjetju LMM PROFESIONAL d.o.o. je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@lmmpro.si

3.    PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo le na ustrezni pravni podlagi:

•    Izvajanje pogodbe: Obdelava podatkov je potrebna za izvedbo naročil in zagotavljanje izdelkov/storitev.

•    Izpolnjevanje pravne obveznosti: Obdelava podatkov je potrebna za skladnost s pravnimi obveznostmi, kot je davčno poročanje.

•    Zakoniti interesi: Obdelava podatkov je potrebna za zakonite interese upravljavca podatkov, na primer za izboljšanje storitev in preprečevanje zlorab.

•    Privolitev: V nekaterih primerih se lahko za obdelavo podatkov za določene namene zahteva privolitev uporabnika.

4.    ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec podatkov lahko deli osebne podatke uporabnikov s tretjimi osebami samo v skladu z veljavnimi zakoni in v naslednjih primerih:

Sodelujočim podjetjem/partnerjem: Osebni podatki se lahko delijo s partnerji, ki so neposredno vključeni v izvedbo naročil (npr. dostavna podjetja). Partnerji imajo prav tako funkcijo upravljalca in osebne podatke upravljajo v skladu s svojo politiko zasebnosti. 

Zunanjim izvajalcem storitev: Upravljavec podatkov lahko za obdelavo osebnih podatkov najame zunanjega izvajalca storitev, ki deluje v skladu z navodili upravljavca podatkov. Obdelovalci osebne podatke obdelujejo v imenu upravljalca, skladno z njegovimi navodili in pod njegovim nadzorom. 

Pravni zahtevki: Osebni podatki se lahko razkrijejo v odgovoru na pravne zahtevke ali postopke (npr. sodni nalogi).

5.    PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Če se osebni podatki prenašajo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), bo upravljavec podatkov zagotovil, da so izpolnjene ustreznosti varstva podatkov v skladu z GDPR. Prenos se bo izvedel le v skladu z dovoljenimi pravnimi mehanizmi, kot so standardne pogodbene klavzule ali drugi ustrezni ukrepi.

6.    ČAS HRAMBE PODATKOV

Osebni podatki uporabnikov se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani, ali za izpolnitev pravnih obveznosti. Po izteku obdobja hrambe se osebni podatki izbrišejo ali anonimizirajo, razen če obstaja zakonska obveznost za njihovo nadaljnje hranjenje.

7.    PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov naslednje pravice: 

•    Pravica do dostopa: Uporabniki imajo pravico pridobiti informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov, in sicer: 

- namen obdelave, 

- vrste zbranih osebnih podatkov, 

- tretje osebe, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, 

- kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, 

- obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi, 

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, 

- kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, 

- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

•    Pravica do popravka: Uporabniki imajo upoštevaje namen obdelave osebnih podatkov pravico zahtevati popravek netočnih ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

•    Pravica do izbrisa: Uporabniki imajo pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, če so podani razlogi za izbris, in sicer: 

- osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani, 

- uporabnik preklice privolitev za obdelavo osebnih podatkov, 

- uporabnik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 

- osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom Republike Slovenije. 

•    Pravica do omejitve obdelave: Uporabniki imajo pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, v sledečih primerih: 

- osebni podatki niso točni, 

- je obdelava osebnih podatkov nezakonita in uporabnik zahteva omejitev njihove uporabe, ne pa izbrisa,

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, jih pa uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 

- je uporabnik vložil ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

•    Pravica do prenosljivosti podatkov: Uporabniki imajo pravico prejeti izpis svojih  osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih prenesti drugemu upravljavcu podatkov, če: 

- obdelava temelji na privolitvi ali pogodbeni podlagi, 

- se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

•    Pravica do ugovora: Uporabniki imajo pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, če se obdelava izvaja na podlagi zakonitih interesov upravljalca. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

•    Preklic privolitve: Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi uporabnika, ima uporabniki pravico preklicati svojo privolitev, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

Zahtevo za uveljavljanje katerokoli od pravic posredujete na elektronski naslov dpo@lmmpro.si. Pravico lahko začasno ali trajno prekličete kadarkoli. 

8.    VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec podatkov uporablja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, zlorabo ali razkritjem. Varnostne ukrepe se redno pregleduje in posodablja v skladu s tehničnim napredkom in najboljšimi praksami.

9.    SPREMEMBE DOKUMENTA

Vsaka sprememba politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani in bo začela veljati od datuma objave. Uporabnikom se priporoča, da redno preverjajo to stran za morebitne posodobitve.